اموزش کامل xhtml و html 2015  در100 صفحه
شما میتوانید در 10 روز یکی از ماهر ترین برنامه نویس های ایران بشوید! html و xhtml  زبان های برنامه نویسی به صورت کامل برای صفحات وبسایت است! شما در کنار این محصول یک اموزش 40 صفحه ای html و xhtml به صورت رایگان در خصوص تگ ها و عناصر و شاخس ها و مقدار ها! به وسیله ی این محصول شما...